Panel Kursanta

Regulamin

REGULAMIN OSK „LUBELSKA JAZDA” OBOWIĄZUJĄCY DLA KAT.B

 

PŁATNOŚCI

 1. Podstawowa cena kursu B obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych oraz egzamin wewnętrzny.
 1. Koszt obowiązkowego egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, ponosi OSK.
 1. Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 1. Płatności za kurs mogą być dokonywane w ratach, według zasady:
 • Na pierwszym spotkaniu – 200 zł (koszt pokrycia badań lekarskich oraz materiałów dydaktycznych),
 • Do 10 godzin jazd – 500 zł,
 • Do 30 godzin jazd – pozostała kwota zobowiązania.

 

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant zobowiązany jest przepisami do uczestniczenia w 26 godzinach zajęć teoretycznych, 4 godzinach zajęć z pomocy przedmedycznej, minimum 30 godzin zajęć praktycznych  B oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
 2. Instruktor Prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 3. Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Odtworzenie zagubionej karty wynosi 50 zł.
 4. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń co do bycia przez Kursanta w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, Instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji.
 5. W przypadku niezaliczenia przez Kursanta egzaminu wewnętrznego, na wniosek Instruktora, Kursant jest zobowiązany wykupić minimum 2 godziny zajęć praktycznych by przeprowadzić kolejny egzamin.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 1. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 7.00 do 21.00.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (JAZD) :

 1. Zajęcia praktyczne odwołać można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze.
 2. Zajęcia praktyczne należy odwołać w biurze lub telefonicznie w godzinach otwarcia biura.
 3. Za zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, obowiązuje opłata w wysokości 50% wartości zajęć praktycznych. Jazdy odwołane zostają przełożone na inny termin.
 4. Kursant, u którego wystąpiła przerwa, między szkoleniem teoretycznym a praktycznym (dłuższa niż 6 miesięcy), zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 200 zł.
 5. Zaliczony egzamin wewnętrzny z części teoretycznej jest ważny przez cały okres kursu.

 

OBOWIĄZKI OSK

 1. Organizator kursu zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013r.).
 1. Zobowiązuje się do wydania Kursantowi pakietu materiałów dydaktycznych odpowiednich do prowadzonego kursu.
 1. Zobowiązuje się do zapewnienia warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenie kursu przy pomocy niezbędnych, wymaganych prawem i umową materiałów do zajęć teoretycznych.
 1. Zobowiązuje się do wydania Kursantowi, na czas prowadzenia szkolenia, wymaganych przepisami dokumentów.
 1. Ponosi odpowiedzialność za zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę oraz doświadczenie Instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.
 1. Organizator kursu przygotowuje  dokumenty wymagane do przystąpienia Kursanta do egzaminu przeprowadzanego  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
 1. W ramach szkolenia Organizatorzy zapewnią Kursantowi zajęcia teoretyczne i praktyczne w  ilości przewidzianej prawem, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia Szkolenia.

 

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres OSK oraz Kierownik OSK.
 2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, m.in. uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. W kontroli procesu nauczania może uczestniczyć Kierownik OSK oraz wyznaczona przez niego osoba.
 3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach.