Administratorem danych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Lubelska Jazda OSK PILOT Magdalena Balkiewicz z siedzibą przy ul. Wolskiej 11A/6 w Lublinie, 20-411 Lublin.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418
oraz z 2018 r. poz. 138), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) (Ustawy), w tym rozpatrywania i załatwiania wniosków,
podań i innych wystąpień dotyczących spraw uregulowanych w tej ustawie, na podstawie art.
6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Rozporządzenia),
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, wynikający z Ustaw oraz przez okres
niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa.
Do przetwarzania danych osobowych:
1) w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138) nie mają
zastosowania:
a) art. 13 ust. 3, 15 ust. 3, art. 18 oraz art. 21 ust. 1 i 4 Rozporządzenia,
b) art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia, jeżeli mogłoby to wpływać na ochronę praw i wolności
osób, których dane dotyczą.
2) w przypadku rozpatrywania i załatwiania wniosków, podań i innych wystąpień dotyczących
spraw uregulowanych w ww. ustawie o kierujących pojazdami, OSK nie stosują art. 15
ust. 1 lit. g Rozporządzenia, jeżeli mogłoby to wpływać na ochronę praw i wolności osób,
których dane dotyczą